ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป/ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563
จัดห้องเรียนโดยใช้คะแนน GPA + คะแนน O-NET

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

95290

นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารฯ ฉบับที่ 1

วารสารฯ ฉบับที่ 2

วารสารฯ ฉบับที่ 3

วารสารฯ ฉบับที่ 4

กิจกรรมรอบรั้วมัธยมวาริชภูมิ Internal Events

เพจข่าวสารมัธยมวาริชภูมิ

ข่าวการศึกษา