logoschool

     

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

95290

นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รายงานการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรอบรั้วมัธยมวาริชภูมิ Internal Events

เพจข่าวสารมัธยมวาริชภูมิ

ข่าวการศึกษา