กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2562

54517527_2197985480296100_5092551119528263680_n

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 📣📣📣
ระหว่างวันที่ 22-27 มี.ค.62 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ***ยกเว้นวันที่ 24 มี.ค. 62 (วันเลือกตั้ง)
ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครเรียน
1. ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน) อย่างละ 1 ฉบับ (สำเนาและฉบับจริง)
2. ทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา อย่างละ 1 ฉบับ (สำเนาและฉบับจริง)
3. ผลการสอบ O-Net  1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)