ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 รวมเวลาก่อตั้งมาแล้วจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 50 ปี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้อำนวยการคนแรกคือ นายชัชวาลย์ คำไชยราษฎร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 9 บ้านดงเชียงเครือ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา ชาวบ้านบ้านดงเชียงเครือได้บริจาค ที่ดินให้สร้างโรงเรียน จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้อำนวยการรวมทั้งหมด 13 คน ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ปีการศึกษา 2561-2562 มีครู 74 คน นักเรียน 1,304 คน นักการภารโรง 6 คน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องจริยธรรม ห้องสมุดดิจิตอล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนไร้พรหมแดน ห้องเรียน Samsung Smart Learning Center เป็นต้น

 • ปีการศึกษา 2512 ตั้งโรงเรียนเป็นปีแรก วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 พื้นที่ 50 ไร่ รับนักเรียน ม.ศ. 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ผู้บริหารคนแรกคือ นายชัชวาลย์ คำไชยราษฎร์ ตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนไม้ แบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง
 • ปีการศึกษา 2517 เมื่อวันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการยุบรวม โรงเรียนวาริชภูมิ สังกัดการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษาเข้ากับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
 • ปีการศึกษา 2518 ในปีนี้โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.)
 • ปีการศึกษา 2520 จัดชั้นเรียน 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตร พ.ศ. 2518) เป็นแบบ 10 – 9 – 9 : 2 –0 – 0 รวม 30 ห้องเรียน กรมสามัญศึกษา ยกฐานะผู้บริหาร จากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10) พร้อมด้วย พระวรชายาในขณะนั้น เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอวาริชภูมิที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 จัดกฐินสามัคคีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ครั้งที่ 1 ถวายวัดสะแก้ววารีราม บ้านวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
 • ปีการศึกษา 2521 จัดชั้นเรียนแบบ 10 – 10 – 7 – 8 : 3 – 2 – 0 รวม 40 ห้องเรียน เป็นปีแรกที่เปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา จากแบบ 7 – 3 – 2 มาเป็นแบบ 6 – 3 – 3 เริ่มรับนักเรียนชั้น ม. 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 กรมสามัญศึกษา ยกฐานะผู้บริหารโรงเรียนเป็น “ผู้อำนวยการ” ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมพสกนิกรชาววาริชภูมิ ที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
 • ปีการศึกษา 2523 จัดชั้นเรียนแบบ 10 – 9 – 7 – 8 : 5 – 4 รวม 43 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2523 โรงเรียนทำกฐินสามัคคี ครั้งที่ 2 ถวายวัดโนนสะเคียน บ้านกุดพร้าว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
 • ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดและบรรณารักษ์ดีเด่นโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดกลางเขตการศึกษา 9
 • ปีการศึกษา 2532 จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จดทะเบียน จัดตั้ง “ มูลนิธิมัธยมวาริชภูมิ ” ด้วยเงินทุน 202,692.43 บาท
 • ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เริ่ม ม.1 กรมพลศึกษา จัดสรรงบประมาณ 399,000 บาท สร้างสนามกีฬาอำเภอวาริชภูมิ เป็นปีแรกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานบริหารการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2536 กรมพลศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม ตามโครงการกีฬาประจำอำเภอ
 • ปีการศึกษา 2540 สาขาภูแฉะเป็นเอกเทศตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวาริชวิทยา”
 • ปีการศึกษา 2541 วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี มัธยมวาริชภูมิ
 • ปีการศึกษา 2542 นางสาวปิยะวรรณ บุญรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ คัดเลือกรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2542 ประเภทเรียนดีกิจกรรมเด่น
 • ปีการศึกษา 2543 วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอย่างกว้างขวางแก่นักเรียน ด้วยงบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษา 40,000 บาทและเงินอื่น ๆ อีก 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาทคณะกรรมการนักเรียนประจำ
 • ปีการศึกษา 2543 ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือก และนักเรียนหารายได้สมทบเพื่อสร้างป้ายโรงเรียนเป็นอนุสรณ์ จำนวนเงิน 161,000 บาท
 • ปีการศึกษา 2544 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ ร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อและจัดสร้างมินิเธียเตอร์ เป็นเงิน 80,000 บาท และเงินอื่น ๆ อีก 60,000 บาท รวม 140,000 บาท บริษัทขอนแก่นที.พี.ดี จำกัด มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 200,000 บาท ปีการศึกษา 2547 มีครู อาจารย์ออกจากราชการตามโครงการของรัฐบาล 11 คน รวมทั้ง ท่านผู้อำนวยการปริญญา อินทรวิศิษฎ์ ทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้รองจำรูญ ธรรมสมบัติ รักษาการ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2547 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2547 มีคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้นายชัชวาลย์ ป้อมไชยา ผู้อำนวยการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
 • ปีการศึกษา 2548 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/ 4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,303 คนโรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
 • ปีการศึกษา 2549 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,343 คน โรงเรียนผ่านการประเมินและรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549
 • ปีการศึกษา 2550 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,308 คน
 • ปีการศึกษา 2551 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,261 คน
 • ปีการศึกษา 2552 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,238 คน สร้างหลังคา ระหว่างอาคารอเนกประสงค์หลังใหญ่และหอประชุมหลังเล็กด้วยงบประมาณจากการจัดงานฉลองครบรอบ 40 ปีของโรงเรียน
 • ปีการศึกษา 2553 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,294 คน
 • ปีการศึกษา 2554 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,305 คน ผู้อำนวยการ ชัชวาลย์ ป้อมไชยา เกษียณอายุราชการ ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • ปีการศึกษา 2555 เดือนพฤศจิกายน นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปีที่ 2
 • ปีการศึกษา 2556 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีการ จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EIS โดยผ่านการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้การอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปีที่ 3
 • ปีการศึกษา 2557 จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ “กตปุญโญ อนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมวาริช ภูมิ” ก่อสร้างด้วยเงินบริจาค จากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน งบประมาณ 1,400,000 บาทได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาต้นแบบ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต “ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” จากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • ปีการศึกษา 2558 จัดสร้างโรงอาหาร “กตปุญโญ อนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ” ก่อสร้างด้วยเงินบริจาค จากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน งบประมาณ 1,200,000 บาท มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา และการจัดการเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
 • ปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรห้องพิเศษเทียบเคียงหลักสูตร สสวท. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา และการจัดการเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เข้าร่วมโครงการ สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
 • ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 1,269 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารแบบ 101/27 พิเศษ งบ 12,000,000 บาท ได้รับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ในนามโรงเรียน ขนาดกลาง จาก สพม. 23
 • ปีการศึกษา 2561 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/5-5-5 จำนวนนักเรียน 1,304 คน