ข้อมูลผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง

1

นายชัชวาลย์  คำไชยราษฏร์

พ.ศ. 2512 – 2515

ครูใหญ่

2

นายคำสิงห์  ศรีสำราญ

พ.ศ. 2515 – 2520

ครูใหญ่

3

นายคำสิงห์  ศรีสำราญ

พ.ศ. 2520 – 2521

อาจารย์ใหญ่

4

นายคำสิงห์  ศรีสำราญ

พ.ศ. 2521 – 2524

ผู้อำนวยการ

5

นายชัชวาลย์  คำไชยราษฏร์

พ.ศ. 2524 – 2529

ผู้อำนวยการ

6

นายบุญเสริม  พลศรีพิมพ์

พ.ศ. 2530 – 2533

ผู้อำนวยการ

7

นายสมคิด  บัวทัน

พ.ศ. 2534 – 2538

ผู้อำนวยการ

8

นายเดชกษัตริย์  โทษาธรรม

26 มีนาคม 2539 – 12 กุมภาพันธ์ 2541

ผู้อำนวยการ

9

นายสุวัชรชัย  ไชยเชษฐ์

13 กุมภาพันธ์ 2541 – 26 ตุลาคม 2543

ผู้อำนวยการ

10

นายพิชิต  สารสุข

3 พฤศจิกายน 2543 – 4 กรกฎาคม 2545

ผู้อำนวยการ

11

นายปริญญา  อินทรวิศิษฏ์

8 กรกฎาคม 2545 – 31 มีนาคม 2547

ผู้อำนวยการ

12

นายชัชวาลย์  ป้อมไชยา

4  ตุลาคม 2547  – 30 กันยายน 2553

ผู้อำนวยการ

13

ว่าที่ ร.ต. ชัยเดช  บุญรักษา

 4 กุมภาพันธ์ 2554 – พฤศจิกายน 2555

ผู้อำนวยการ

14

นายพนมพันธ์  ไชยเพชร

พฤศจิกายน 2555 – พฤศจิกายน 2559

ผู้อำนวยการ

15

นายอานนท์  อินทรพาณิชย์

 7 พฤศจิกายน 2559 – 30 ตุลาคม 2563

ผู้อำนวยการ

16

นายประจักร์ เข็มใคร

 1 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ