ตราโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา                                           โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

อักษรย่อ                                                   “ ว.ร. ”

วันประกาศจัดตั้ง                                         12  พฤษภาคม  2512 

ตราประจําโรงเรียน                   

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1

ปรัชญา                                                    “ จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ”  จิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้

คติพจน์                                                      เรียนดี มีวินัย ใจประเสริฐ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา                            ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูวัฒนธรรมภูไท

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                           ซื่อสัตย์

ต้นไม้ประจําโรงเรียน                                   ตันปาริชาติ

สีประจําโรงเรียน                                         แสด – น้ำเงิน