ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญครูสุภาภรณ์ ภูดินทราย

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 คุณครูสุภาภรณ์ ภูดินทราย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้ารับการประเมินขอเลื่อนตำแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ