โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จัดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 และ 22 – 23 มิถุนายน 2562 โดยวิทยากรคือ ท่าน ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

      ทั้งนี้ นายอานนท์  อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริช นำคณะครูผู้สอนในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 21 คน ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ