คณะผู้บริหาร

นายอานนท์  อินทรพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

นางสุภาภรณ์  ภูดินทราย
รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวารินทร์  บัวภาคำ
รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานงบประมาณ

นางกฤษณีนาถ  เจริญสุข
รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบุคคล

นายอัธยา  วงศ์ตาขี่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ส.ต.ท.ชนะ  เพชรพรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน