กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ส.ต.ท.ชนะ  เพชรพรรณ
(ครู ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเณริกา บัวภาคำ
(ครู ชำนาญการพิเศษ)

นางกฤษณีนาถ เจริญสุข
(ครู ชำนาญการพิเศษ)

นางรัชวรรณ เหมะธุลิน
(ครู ชำนาญการพิเศษ)

นางจุรีรัตน์ ไตรยขันธ์
(ครู ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวรินขวัญ แก้วอุ่นเรือน
(ครู ชำนาญการ)

นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง
(ครู ชำนาญการ)

นายประจักษ์กร เนืองทอง
(พนักงานราชการ)