กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และทำการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง เวลา 15.30 น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์