กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ

วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจเข้าร่วมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ ทั้งนี้มีนายอานนท์ อินทรพาณิชย์เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมดังกล่าว ในการจัดค่ายกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 140 คน