พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคณะอุตสหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด #พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง #คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน กับ #โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
1. เพื่อความร่วมมือในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2. เพื่อความร่วมมือในการบูรณาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
3. สนับสนุนส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ บุคลากร และอื่นๆ
4. สนับสนุนส่งเสริม การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี บริการวิชาการ ร่วมกัน
5. สนับสนุนทรัพยากรระหว่างหน่วยงานทั้งสองร่วมกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาหน่วยงานทั้งสองฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ