การรับมอบตัวนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ดำเนินการรับมอบตัว/รายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  โดยนายอานนท์  อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เป็นประธานคณะกรรมการการดำเนินงานได้กล่าวต้นรับนักเรียน ผู้ปกครอง และชี้แจงนโยบายต่างๆ ของทางโรงเรียน ภายใต้ดำเนินงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)