กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัธยมวารชภูมิ จัดกิจกรรมประกอบศาสนาพิธีเนื่องในวันอาสาฬหาบูชา และเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ตามวัดต่างๆ ในชุมชน โดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย