รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน  ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร

คุณสมบัติ
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
2. มีความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อสื่อวีดีทัศน์

จัดโครงการอบรม โดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร