การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. โดยนายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้กล่าวพบปะผู้ปกครองชี้แจงนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2563 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้กำกับติดตาม การปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของโรงเรียน การแต่งกาย ทรงผม นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้การสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้