กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูรินขวัญ แก้วอุ่นเรือน

ตำแหน่ง ครู 
วิทยะฐาน ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ส.ต.ท.ชนะ เพชรพรรณ

ตำแหน่ง ครู
วิทยะฐาน ครูชำนาญการพิเศษ

ครูจุรีรัตน์ ไตรยขันธ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยะฐาน ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอนุสรา บุตรเพ็ง

ตำแหน่ง ครู
วิทยะฐาน ครูชำนาญการ

ครูรักษพร ฮ่มป่า

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจักษ์ ศรไชย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจักษ์กร เนืองทอง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ