กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูรินขวัญ แก้วอุ่นเรือน

ตำแหน่ง ครู 
วิทยะฐาน ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ส.ต.ท.ชนะ เพชรพรรณ

ตำแหน่ง ครู
วิทยะฐาน ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอนุสรา บุตรเพ็ง

ตำแหน่ง ครู
วิทยะฐาน ครูชำนาญการ

ครูรักษพร ฮ่มป่า

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจักษ์ ศรไชย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูอัจฉราภรณ์ ศรีสุวรรณ์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง