กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูมานพ โยธายุทธ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูเนาวรัตน์ ประคองญาติ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูสุพิชชา วะสาร

ตำแหน่ง ครู

ครูพิชยาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร

ตำแหน่ง ครู

ครูชิรพล เวียงสมุทร

ตำแหน่ง ครู

ครูสุกฤษตา บรเพ็รช

ตำแหน่ง ครู

ครูภาวิดา มุลจันดา

ตำแหน่ง ครู

ครูวัชรกุล คุณมี

ตำแหน่ง ครู

ครูกนกวรรณ ขำเขมร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

MissJesusana Camacho Galvadores

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ