กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ครูวุฒิชัย โภคะชัย

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูสุภาภรณ์ ภูดินทราย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

ครูอาภรณ์ ผิวบุญเรือง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูอัธยา วงศ์ตาขี่

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูจิราพา หัสกรรจ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์

ตำแหน่ง ครู

ครูลัดดาวัลย์ โยธะชัย

ตำแหน่ง ครู

ครูยุวันดา จันทพันธ์

ตำแหน่ง ครู