กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวันเพ็ญ เจริญไชย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูเสาวลักษณ์ เหมะธุลิน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูสรินทิพย์ วงษ์สำราญ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูสุมาลัย บุญรักษา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูเอกพจน์ เศษฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู

ครูกนกพิชญ์ พรมทอง

ตำแหน่ง ครู

ครูชิดชนก โยปทุม

ตำแหน่ง ครู

ครูจิรัชญา แก้วฝ่าย

ตำแหน่ง ครู

ครูพิมพ์ปภัทร แก้วดี

ตำแหน่ง ครู

ครูยุทธพงษ์ สีลาขวา

ตำแหน่ง ครู

ครูจุลลดา เขจรสัตย์

ตำแหน่ง ครู

ครูชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูนันท์นภัส สุราษฎร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจักษ์กร เนืองทอง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

Mr.Gedeon Garcia Gamboa

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ