กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูเนาวรัตน์ เหมือนหมาย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ครูอาโนมา ไตรยขันธ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูรุจีรัตน์ แก้วคำแสน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูสุพัตรา สุดเสน่ห์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูนิธิมา เจริญชัย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ครูสุนิจฐา ประเสริฐแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ครูเมธาวรรณ จันทะลัย

ตำแหน่ง ครู

ครูวรรณรภา ภูภักดิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูแพทอง วงศ์ตาขี่

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ครูพรนิภา รัตนคุณ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ครูอภินันท์ ทองใส

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Mr. Elliot Kambe Jery

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

Miss Florence Engema Mokosso

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ