กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูนิธิมา เจริญชัย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูอาโนมา ไตรยขันธ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูรุจีรัตน์ แก้วคำแสน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูสุพัตรา สุดเสน่ห์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูเนาวรัตน์ เหมือนหมาย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูสุนิจฐา ประเสริฐแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ครูเมธาวรรณ จันทะลัย

ตำแหน่ง ครู

ครูวรรณรภา ภูภักดิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูเสาวลักษณ์ พ่ออามาตย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูแพทอง วงศ์ตาขี่

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

Mr. Elliot Kambe Jery

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

Miss Florence Engema Mokosso

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ