กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูวีชัย อัคนิจ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

 

ครูจิตรา อาษาสร้อย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

ครูศิริมงคล เจริญไชย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

ครูอานนท์ เข็มรัตน์

ตำแหน่ง ครู

 

ครูนายกิตติ ถามะพันธ์

ตำแหน่ง ครู