กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูอนุภาพ โตไทยะ

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ครูวัชราภรณ์ แก้วคำสอน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ครูสุรชัย วิโรจน์บรรจง

ตำแหน่ง ครู

ครูวัชระ เปรมปรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย