ผู้บริหาร

นายประจักร์ เข็มใคร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์  087 – 2208057 prajuk.k@mwarit.ac.th

 

นายบัญชา คุณทรัพย์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
โทรศัพท์  081 – 9650188
bancha.k@mwarit.ac.th

 

นายมนูญ คูณศรี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์   094 – 2849639
Manoon.k@mwarit.ac.th

 

นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทรศัพท์  061 – 1373177
Aphisit.t@mwarit.ac.th

นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์   088 - 5499737
supaporn.p@mwarit.ac.th