ผู้บริหาร

นายประจักร์ เข็มใคร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบัญชา คุณทรัพย์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายมนูญ คูณศรี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ