ผู้บริหาร

นายประจักร์ เข็มใคร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบัญชา คุณทรัพย์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายกิตติกร ฮ่มป่า

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน

นายมนูญ คูณศรี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป