กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ควรรู้

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 >>>CLICK<<<
 2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม >>>CLICK<<<
 3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม >>>CLICK<<<
 4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม >>>CLICK<<<
 5. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 >>>CLICK<<<
 6. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  >>>CLICK<<<
 7. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 >>>CLICK<<<
 8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตการศึกษา พ.ศ.2546 >>>CLICK<<<
 9. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 >>>CLICK<<<
 10. ระเบียบกระทรวง การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  >>>CLICK<<<
 11. ระเบียบกระทรวง การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553  >>>CLICK<<<
 12. การส่งเสริม สนับสนุน ไปศึกษา ดูงาน อบรม  >>>CLICK<<<
 13. ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เติ่มเติม)  >>>CLICK<<<
 14. ระเบียบการแบ่งส่วนราชการ  >>>CLICK<<<
 15. ระเบียบการเปิดปิดภาคเรียน  >>>CLICK<<<
 16. ระเบียบการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  >>>CLICK<<<
 17. ระเบียบการลา  >>>CLICK<<<
 18. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 2549  >>>CLICK<<<
 19. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ  >>>CLICK<<<

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม