พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ในการทดสอบความสามารถทางวิชาการ GAT, PAT และวิชา 7 สามัญ (สายวิทย์) ของบริษัท นิว ไอ.คิว. เซ็นเตอร์ จำกัด

s_5356219158058

 

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ในการทดสอบความสามารถทางวิชาการ GAT, PAT และวิชา 7 สามัญ (สายวิทย์) ของบริษัท นิว ไอ.คิว. เซ็นเตอร์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้

  1. นายพิริยะ  แก้วคำแสน เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดสกลนคร ในโครงการทดสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) และ PAT5 (ความถนัดางวิชาชีพครู)
  2. นางสาวขวัญศา  โฮมวงศ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังวหัดสกลนคร ในโครงการทดสอบ PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) และ PAT3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
  3. นาวสาวปราณี  สุวรรณจริญ เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังวหัดสกลนคร ในโครงการทดสอบ PAT7 (ความถนัดทางภาษาอังกฤษ)
  4. นางสาวกนกภรณ์ ฉลวยศรี เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังวหัดสกลนคร ในโครงการทดสอบ 7 วิชาสามัญ (สายวิทย์)
  5. นางสุภาภรณ์  ภูดินทราย เป็นผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการ และการประสานงานการสอบดีเด่น
  6. โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มีนักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดสกลนคร ในโครงการทดสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) ,  PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) , PAT3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์),  PAT5 (ความถนัดางวิชาชีพครู), PAT7 (ความถนัดทางภาษาอังกฤษ) และ  ในโครงการทดสอบ 7 วิชาสามัญ (สายวิทย์) ประจำปีการศึกษา 2559