กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

วันพฤหัสบดี  ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลกองลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดย นายประจักร์  เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัยในตนเอง