ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564   โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564  ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  โดยมีนายประจักร์  เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ พร้อมนี้ได้มีการจัดสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ซึ่งทุกกิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อสม. บ้านดงเชียงเครือ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้