การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564   โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564  ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  โดยมีนายประจักร์  เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อปฏิบัติ และทำความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงมีการพบปะพูดคุยของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายหน่วยงานต่างๆในชุมชน  นอกจากนี้มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ ทั้งนี้ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ซึ่งการดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อสม. บ้านดงเชียงเครือ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้