การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.สกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564  นายกิตติกร ฮ่มป่า, นายบัญชา คุณทรัพย์ และนายมนูญ คูณศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีนายประจักร  เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน/พี่เลี้ยง ให้ข้อเสนอแนะและประเมินตามตัวชี้วัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน