การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2564  ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โดยมีนายประจักร์  เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ SMT ห้องเรียนพิเศษ EIS และแนะนำระบบสารสนเทศในการติดตามข่าวสารผ่านระบบ Student Care ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดตามการมาเรียน การแจ้งผลการเรียน/พฤติกรรมของนักเรียน ดำเนินการจัดประชุมภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อสม. บ้านดงเชียงเครือ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้