การพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา โครงการอบรมและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานงบประมาณ

วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ จัดโครงการอบรมโปรแกรมบริหารงานงบประมาณ (E-Budget Online Management) ณ หอประชุมปาริชาติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยมี ดร.ประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เป็นประธานการอบรม เพื่อให้บุคลากรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารงานงบประมาณ  งานแผนงาน/โครงการ งานการเงิน และงานพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   ทั้งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา  เป็นวิทยากรการอบรบในครั้งนี้