กิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. - 15.30 น.   โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ  ณ หอประชุมปาริชาติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ   วัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อให้นักเรียนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรโรงพยาบาลวาริชภูมิ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้