โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

aaa

 

 

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

-ห้องเรียนพิเศษ EIS 1 ห้อง (จำนวน 36 คน)

-ห้องเรียนพิเศษ SMT 1 ห้อง (จำนวน 30 คน)

รับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

สอบคัดเลือก  6 มีนาคม 2565

ประกาศผล 8 มีนาคม 2565

รายงานตัว /มอบตัว 9 มีนาคม 2565

 

ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 6 ห้อง (จำนวน 240 คน)

รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก  26 มีนาคม 2565

 ประกาศผล 30 มีนาคม 2565

 รายงานตัว /มอบตัว 2 เมษายน 2565

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 4

ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

-ห้องเรียนพิเศษ EIS 1 ห้อง (จำนวน 36 คน)

-ห้องเรียนพิเศษ SMT 1 ห้อง (จำนวน 30 คน)

รับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

สอบคัดเลือก   7 มีนาคม 2565

ประกาศผล 8 มีนาคม 2565

รายงานตัว /มอบตัว 9 มีนาคม 2565

 

ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป  

-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้อง (จำนวน 80 คน)

-แผนการเรียนภาษา 1 ห้อง (จำนวน 40 คน)

-แผนการเรียนช่าง 1 ห้อง (จำนวน 40 คน)

รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก  27 มีนาคม 2565

ประกาศผล 31 มีนาคม 2565

รายงานตัว /มอบตัว 3 เมษายน 2565

 

 

เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

- ใบสมัครของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และมารดา หรือสำเนาสูติบัตร อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สามารถขอรับเอกสารและสมัครด้วยตนเอง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  งานรับนักเรียน (ครูสุพัตรา) โทร. 084-0294791 หรือ โทร. 042-781190