การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สนามโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

วันที่ 13 มกราคม 2565  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ สนามโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม  โดยมีนางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.สกลนคร และคณะกรรมการจากสพม.สกลนคร ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้