พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผอ. ประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีการเริ่มโดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู คำปฏิญาณตน จากนั้นตัวเทนห้องเรียนนำพานขึ้นไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพนับถือครู ระลึกพระคุณครู ณ หอประชุมยางนา ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม และสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อคุณครู