สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (รอบ 6 เดือนแรก)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ถึงเดือนปัจจุบัน)