O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

เดือน พฤศจิกายน 2564

เดือน ธันวาคม 2564

เดือน มกราคม 2565

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เดือน มีนาคม 2565

เดือน เมษายน 2565

เดือน พฤษภาคม 2565

เดือน มิถุนายน 2565

เดือน กรกฏาคม 2565

เดือน สิงหาคม 2565