แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ว 21101 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  ว 21101

  เรื่อง  หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

เล่ม  1

นางพรสวรรค์  อินทรพาณิชย์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

>>คลิกดูข้อมูลทั้งหมด<<