ยกย่องเชิดชูเกียรติ

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มีบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง เช่น  

1047540646-20150630-180746
                     –  นางสุภาภรณ์  ภูอินทราย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี  2556  และ เหรียญเงินระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา  2557

13988129_544831495721659_293861012934481898_o

                     –  นายดำรงศักดิ์  สุดเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การท่องเที่ยวบนเส้นทางสายความรู้ (ฟิสิกส์) ไปกับ  “TRAIN Teaching Model” เหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา   2557 

1047540646-20150630-180643

                     –  นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การประกวดเนื้อเรื่องด้านพลังงานโครงการจัดทำสื่อมัลติมีเดียด้านพลังงานแบบมีส่วนร่วมช่วงชั้นที่2 (ป.4-6) บ้านนี้มีพลัง(My Energy) รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน  ปีการศึกษา  2557

555

                     –  นายวารินทร์  บัวภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชาติรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา   2557  , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา  2558 และ ปีการศึกษา  2559

1914415_1053008771423949_5903702177762840709_n

                     –  นางสุพัตรา  สุดเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย “SHY MODEL” เหรียญเงินระดับชาติ รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา   2558

16406843_1422251904474871_8623770585970680488_n

                     –  นางสุมาลัย  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เหรียญเงิน ระดับชาติ รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้ “FRIEND  Model”  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา   2557

14100240_1100976613303841_4651802824310579123_n

                     –  นางพุทธพร เหมะธุลิน  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้ “CLEAN Model”  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ปีการศึกษา  2557

 17098671_10155089603952459_7995307128194488734_n

                     –  นางสาวรินขวัญ  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้ “FACE Model”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา   2557

1047540646-20150630-182310

                     –  นางเสาวลักษณ์  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  23 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้“SAFTY Model กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา  2557

4545

                     –  นางอาโนมา  ไตรยขันธ์  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชาติ รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี  2558  , รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชาติ รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบริหารจัดการในชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา  2559

16681577_608084049387320_5874920042913742649_n
                     –  นายพงษ์ขจร  บุญพงษ์  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชนะเลิศการประกวดผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559