ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 รวมเวลาก่อตั้งมาแล้วจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 50 ปี
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้อำนวยการคนแรกคือ นายชัชวาลย์
คำไชยราษฎร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 9 บ้านดงเชียงเครือ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 3 งาน  25 ตารางวา ชาวบ้านบ้านดงเชียงเครือได้บริจาค
ที่ดินให้สร้างโรงเรียน จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้อำนวยการรวมทั้งหมด 13  คน ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ
นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ปีการศึกษา 2561-2562 มีครู 74 คน นักเรียน  1,304 คน นักการภารโรง
6 คน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ห้องจริยธรรม ห้องสมุดดิจิตอล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนไร้พรหมแดน ห้องเรียน
Samsung Smart Learning Center เป็นต้น

ปีการศึกษา 2512 ตั้งโรงเรียนเป็นปีแรก วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 พื้นที่
50 ไร่ รับนักเรียน ม.ศ. 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ผู้บริหารคนแรกคือ นายชัชวาลย์ คำไชยราษฎร์ ตำแหน่งครูใหญ่
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนไม้ แบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2517 เมื่อวันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการยุบรวม

โรงเรียนวาริชภูมิ สังกัดการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษาเข้ากับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ปีการศึกษา 2518 ในปีนี้โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท

(คมช.)

ปีการศึกษา 2520 จัดชั้นเรียน 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(หลักสูตร พ.ศ. 2518) เป็นแบบ 10 – 9 – 9 : 2 –0 – 0 รวม 30 ห้องเรียน กรมสามัญศึกษา ยกฐานะผู้บริหาร
จากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมกุฏราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10) พร้อมด้วย
พระวรชายาในขณะนั้น เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอวาริชภูมิที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วันที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 จัดกฐินสามัคคีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ครั้งที่ 1 ถวายวัดสะแก้ววารีราม บ้านวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา 2521 จัดชั้นเรียนแบบ 10 – 10 – 7 – 8 : 3 – 2 – 0 รวม 40 ห้องเรียน
เป็นปีแรกที่เปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา จากแบบ 7 – 3 – 2 มาเป็นแบบ 6 – 3 – 3 เริ่มรับนักเรียนชั้น
ม. 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 กรมสามัญศึกษา ยกฐานะผู้บริหารโรงเรียนเป็น “ผู้อำนวยการ”
ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จ
พระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมพสกนิกรชาววาริชภูมิ ที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ปีการศึกษา 2523 จัดชั้นเรียนแบบ 10 – 9 – 7 – 8 : 5 – 4 รวม 43 ห้องเรียน
ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2523 โรงเรียนทำกฐินสามัคคี ครั้งที่ 2
ถวายวัดโนนสะเคียน บ้านกุดพร้าว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดและบรรณารักษ์ดีเด่นโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดกลางเขตการศึกษา 9

ปีการศึกษา 2532 จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จดทะเบียน

จัดตั้ง “ มูลนิธิมัธยมวาริชภูมิ ” ด้วยเงินทุน 202,692.43 บาท

ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เริ่ม ม.1 กรมพลศึกษา
จัดสรรงบประมาณ 399,000 บาท สร้างสนามกีฬาอำเภอวาริชภูมิ เป็นปีแรกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในงานบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา 2536 กรมพลศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม

ตามโครงการกีฬาประจำอำเภอ

ปีการศึกษา 2540 สาขาภูแฉะเป็นเอกเทศตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวาริชวิทยา”
ปีการศึกษา 2541 วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี

มัธยมวาริชภูมิ

ปีการศึกษา 2542 นางสาวปิยะวรรณ บุญรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ

คัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2542 ประเภทเรียนดีกิจกรรมเด่น

ปีการศึกษา 2543 วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้เปิดห้องสมุดดิจิตอล
(Digital Library) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอย่างกว้างขวางแก่นักเรียน ด้วยงบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษา
40,000 บาทและเงินอื่น ๆ อีก 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาทคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา
2543 ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือก และนักเรียนหารายได้สมทบเพื่อสร้างป้ายโรงเรียนเป็นอนุสรณ์
จำนวนเงิน 161,000 บาท

ปีการศึกษา 2544 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หน้า 5

ร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อและจัดสร้างมินิเธียเตอร์ เป็นเงิน 80,000 บาท และเงินอื่น ๆ อีก 60,000 บาท
รวม 140,000 บาท บริษัทขอนแก่นที.พี.ดี จำกัด มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 200,000 บาท
ปีการศึกษา 2547 มีครู อาจารย์ออกจากราชการตามโครงการของรัฐบาล 11 คน รวมทั้ง
ท่านผู้อำนวยการปริญญา อินทรวิศิษฎ์ ทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต 2 ให้รองจำรูญ ธรรมสมบัติ รักษาการ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2547 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4
เดือนตุลาคม พ.ศ.2547 มีคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้นายชัชวาลย์ ป้อมไชยา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ปีการศึกษา 2548 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/ 4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,303 คนโรงเรียน
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2549 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4
จำนวนนักเรียน 1,343 คน โรงเรียนผ่านการประเมินและรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 24
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549
ปีการศึกษา 2550 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,308 คน
ปีการศึกษา 2551 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,261 คน
ปีการศึกษา 2552 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,238 คน สร้างหลังคา
ระหว่างอาคารอเนกประสงค์หลังใหญ่และหอประชุมหลังเล็กด้วยงบประมาณจากการจัดงานฉลองครบรอบ
40 ปีของโรงเรียน

การศึกษา 2553 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,294 คน
ปีการศึกษา 2554 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/4-4-4 จำนวนนักเรียน 1,305 คน ผู้อำนวยการ
ชัชวาลย์ ป้อมไชยา เกษียณอายุราชการ ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ
รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ปีการศึกษา 2555 เดือนพฤศจิกายน นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปีที่ 2

ปีการศึกษา 2556 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยมีการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EIS โดยผ่านการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 ได้การอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปีที่ 3

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หน้า 6

ปีการศึกษา 2557 จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ “กตปุญโญ อนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมวาริช

ภูมิ” ก่อสร้างด้วยเงินบริจาค จากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน งบประมาณ 1,400,000
บาทได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาต้นแบบ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโครงการ
รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต “ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” จากสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ปีการศึกษา 2558 จัดสร้างโรงอาหาร “กตปุญโญ อนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ”
ก่อสร้างด้วยเงินบริจาค จากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน งบประมาณ 1,200,000 บาท
มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา และการจัดการเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรห้องพิเศษเทียบเคียงหลักสูตร
สสวท. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา และการจัดการเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เข้าร่วมโครงการ
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 1,269 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารแบบ
101/27 พิเศษ งบ 12,000,000 บาท ได้รับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ในนามโรงเรียน
ขนาดกลาง จาก สพม. 23

ปีการศึกษา 2561 จัดชั้นเรียนแบบ 7-7-7/5-5-5 จำนวนนักเรียน 1,304 คน