กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์

ครูชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย

ครูเชี่ยวชาญ

นางอาภรณ์ ผิวบุญเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราพา หัสกรรจ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัธยา วงศ์ตาขี่

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิชิต ทิศจันทร์

ครูชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์ โยธะชัย

ครู

นายนัทนที เครือชา

ครูผู้ช่วย

Scroll to Top