บุคลากร

นักการภารโรง

นายเจนศักดิ์ นาคะอินทร์

นักการภารโรง

นายเรืองสิน นาคะอินทร์

นักการภารโรง

นายวิจิตร นรสี

นักการภารโรง

นายกฤษ เจริญไชย

นักการภารโรง

นางสิริพร นาคะอินทร์

นักการภารโรง

นางพิศมัย แก้วอุ่นเรือน

นักการภารโรง

นักการภารโรง Read More »

ผู้บริหาร

นายบรรดา แก้วบัวสา

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
โทรศัพท์ : 094 - 3344392

นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กลุ่มบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน
โทรศัพท์ : 061 - 1373177

นายภาณุทัต คำทะเนตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -

ผู้บริหาร Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุนิจฐา ประเสริฐแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์ เหมือนหมาย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา สุดเสน่ห์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิธิมา บุญพูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณรภา ภูภักดิ์

ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ พ่ออามาตย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาวรรณ มายูร

ครูผู้ช่วย

นางสาวอภินันท์ ทองใส

ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวพรนิภา รัตนคุณ

ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวธนิษฐา สุภาชาติ

ครูอัตราจ้าง (ภาษาเกาหลี)

Mr. Elliot Kambe Jery

ครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

Miss Florence Engema Mokosso

ครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวพัชราพันธ์ ปะสาวะเท

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิตรา อาษาสร้อย

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวีชัย อัคนิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติ ถามะพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอานนท์ เข็มรัตน์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุปราณี บุญรักษา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจรัล เจริญชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสถิท จันจำปา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอินธิรา กลิ่นบัว

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุรชัย วิโรจน์บรรจง

ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางวัชราภรณ์ แก้วคำสอน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุภาพ โตไทยะ

ครู

นายวัชระ เปรมปรี

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกพจน์ เศษฤทธิ์

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลิน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ เจริญไชย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสรินทิพย์ วงษ์สำราญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุมาลัย บุญรักษา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกพิชญ์ พรมทอง

ครูชำนาญการ

นางสาวจิรัชญา แก้วฝ่าย

ครูชำนาญการ

นางสาวชิดชนก โยปทุม

ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ปภัทร แก้วดี

ครู

นางสาวจุลลดา เขจรสัตย์

ครู

นายยุทธพงษ์ สีลาขวา

ครู

นางชนนิกา กฤตภาสไพศาล

ครู

นายประจักษ์กร เนืองทอง

ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)

นายจิรวัฒน์ ศรีโคตร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์

Mr. Gedeon Garcia Gamboa

ครูชาวต่างชาติ

นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน

ครู

นางสาวอารีรัตน์ โคตรธรรม

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวุฒิชัย โภคะชัย

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย

ครูเชี่ยวชาญ

นางอาภรณ์ ผิวบุญเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราพา หัสกรรจ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัธยา วงศ์ตาขี่

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์

ครูชำนาญการ

นายพิชิต ทิศจันทร์

ครูชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์ โยธะชัย

ครู

นายนัทนที เครือชา

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายมานพ โยธายุทธ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเนาวรัตน์ ประครองญาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชยาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร

ครูชำนาญการ

นางสาวสุพิชชา วะสาร

ครู

นายชิรพล เวียงสมุทร

ครู

นางสาวสุกฤตา บรเพ็ชร

ครู

นางสาวภาวิดา มุลจันดา

ครู

นางสาวกนกวรรณ ขำเขมร

ครู

Miss Jesusana Camacho Galvadores

ครูชาวต่างชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Read More »