กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุปราณี บุญรักษา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจรัล เจริญชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสถิท จันจำปา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอินธิรา กลิ่นบัว

ครูผู้ช่วย

Scroll to Top