กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ส.ต.ท.ชนะ เพชรพรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรินขวัญ แก้วอุ่นเรือน

ครูชำนาญการ

นางสาวจริญญา นาคะอินทร์

ครูชำนาญการ

นายประจักษ์ ศรไชย

ครู

นางรักษพร ฮ่มป่า

ครู

นางสาววีรนุช พิศมัย

ครู

Scroll to Top