กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิตรา อาษาสร้อย

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวีชัย อัคนิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติ ถามะพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอานนท์ เข็มรัตน์

ครู

Scroll to Top