กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุรชัย วิโรจน์บรรจง

ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางวัชราภรณ์ แก้วคำสอน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุภาพ โตไทยะ

ครู

นายวัชระ เปรมปรี

ครู

Scroll to Top