ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ชื่อสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

อักษรย่อ

ว.ร.

วันประกาศจัดตั้ง

12 พฤษภาคม 2512

ตราประจำโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา   ” จิตตํ ทนุตํ สุขาวห์ ” จิตที่อบรมดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้

คติพจน์    ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมภูไท

อัตลักษณ์  เรียนดี มีวินัย ใจประเสริฐ

เอกลักษณ์   ซื่อสัตย์ สุจริต

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นปาริชาติ

สีประจำโรงเรียน   แสด – น้ำเงิน

ค่านิยม : WARIT Model

Scroll to Top