กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายมานพ โยธายุทธ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเนาวรัตน์ ประครองญาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิจิตรา สมพมิตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชยาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร

ครูชำนาญการ

นางสาวสุพิชชา วะสาร

ครู

นายชิรพล เวียงสมุทร

ครู

นางสาวสุกฤตา บรเพ็ชร

ครู

นางสาวภาวิดา มุลจันดา

ครู

นางสาวกนกวรรณ ขำเขมร

ครู

Miss Jesusana Camacho Galvadores

ครูชาวต่างชาติ

Scroll to Top